فرم استخدام آرمین آتیه

 • مدرک تحصیلینام مرکزشهر مرکزاز تاریختا تاریخرشته تحصیلیمعدل 
  list add - فرم استخدام کالا پخش آرمین آتیه
  از دکمه + در سمت چپ تصویر برای اضافه کردن استفاده نمایید
 • عنوان دورهنام مرکزشهر مرکزاز تاریختا تاریخامتیازملاحظات 
  list add - فرم استخدام کالا پخش آرمین آتیه
 • نام زبانسطح خواندنسطح نوشتنسطح مکالمه 
  list add - فرم استخدام کالا پخش آرمین آتیه
  برای تعیین سطح از کلمات ( قوی - متوسط - ضعیف )
 • آخرین سمتنام شرکتمدت سابقه 
  list add - فرم استخدام کالا پخش آرمین آتیه