فکس
021-66396132
تلفن

021-66804000

021-66818004

آدرس

تهران شادآباد خیابان هفده شهریور میدان شـهید بوربور خـیابان نـورد شـمالی روبـروی آفاشیمی پلاک 10

ساعت کاری

7 الی 16